Polityka prywatności usługi "Serwio.com"


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest GAVIN GROUP Mateusz Gawin, Ul. Żeromskiego 114/88, 26-600 Radom, NIP: 7962905067, dalej zwany administratorem.

2. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Drogą elektroniczną pod adresem: info@serwio.com


3.POCHODZENIE DANYCH
Dane osobowe są wyłącznie zbierane w związku z aktywnością użytkownika w serwisie internetowym, a w tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, kontakt z obsługą klienta, etc.

4.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
3. W myśl odrębnych przepisów konieczne może być także przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

5.CEL PRZETWARZANIA DANYCH
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
a) Świadczenia usług droga elektroniczną.
- Rejestracji konta użytkownika.
- Dokonywania płatności związanych z zakupem usług.
- Wystawiania dokumentów księgowych.
b) Kontaktu ze administratorem
- Rozpatrywania reklamacji.
- Rozwiązywania problemów technicznych.
c) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie aktywnością.
- Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

6.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez administratora oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

7. Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych
1. Dane Osobowe użytkowników są przechowywane na zabezpieczonych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym użyciem serwerach, zgodnie z powszechnymi wymogami prawnymi.

8. PLIKI COOKIES
1. W celu świadczenia usług wykorzystuje się pliki "cookies" które są zapisywane na komputerze Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik może być "identyfikowany" przy każdym kolejnym połączeniu ze swoim kontem. Pliki cookies nie przeszkadzają w działaniu komputera Użytkownika i można je wyłączyć, natomiast umożliwiają:
a) utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu dzięki której nie musi dokonywać logowania po każdej zmianie podstrony Systemu.
b) tworzenia statystyk odwiedzin Systemu.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
1. Każdy użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
c) Usunięcia danych.
d) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w uznaniu iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
a) W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
1. Drogą elektroniczną pod adresem: info@serwio.com

10. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych