Regulamin korzystania z usługi "Serwio.com"


1. Definicje

1.1 Usługodawca - Mateusz Gawin GAVIN GROUP z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 114/88. NIP: 7962905067, REGON: 146870400, info@serwio.com
1.2 Usługa - system i zbiór narzędzi do komunikacji z klientami oraz prowadzenia ewidencji magazynowej dla serwisów naprawczych świadczone drogą elektroniczną za pomocą serwisu serwio.com oraz aplikacji mobilnej
1.3 Rejestracja - Proces przebiegający poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego celem utworzenia konta w serwisie usługodawcy.
1.4 Użytkownik - podmiot korzystająca z Usługi świadczonej przez usługodawcę, który poprawnie przeszedł procedurę rejestracji.
1.5 Panel - Aplikacja świadczona pod adresem http://serwio.com.pl/client oraz platformie mobilnej Android, służąca do konfiguracji usługi przez użytkownika.
2. Postanowienia ogólne

2.1 Rozpoczęcie korzystania z usługi przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
2.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
2.3 Aktualna wersja obowiązującego regulaminu jest opublikowana pod adresem http://serwio.com/regulamin

3. Realizacja usługi

3.1 Usługa pozwala prowadzić ewidencje bazy przebiegu napraw oraz klientów.
3.3 Użytkownik posiada wgląd do zebranych informacji przez usługę w panelu użytkownika.
3.4 Podczas realizacja usługi gromadzone są dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
3.5 Usługa obejmuję płatne warianty funkcjonalności.
3.6 W przypadku wyboru przez użytkownika płatnego wariantu usługi, konto użytkownika pozostaje aktywne do momentu trwania wybranego wariantu usługi. Po tym czasie, użytkownik może przedłużyć wybrany wariant poprzez uiszczenie opłaty.
3.8 W przypadku nie uregulowania opłat dla płatnego wariantu usługi, usługodawca niezwłocznie wstrzyma działanie usługi na rzecz użytkownika.
3.9 Użytkownik może żądać usunięcia zebranych informacji w ramach usługi poprzez kontakt e-mailowy z usługodawcą

4. Ochrona danych osobowych

4.1 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika w celu wystawienia dowodów księgowych na rzecz świadczonej usługi przez usługodawcę.
4.2 Usługodawca jest zobowiązany do nie udzielania danych użytkownika bez jego upoważnienia.
4.3 Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy i znaku graficznego strony internetowej użytkownika korzystającego z usługi w przypadku wcześniejszego nie poinformowania usługodawcy o zastrzeżeniu do publikacji.

5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

5.1 Usługodawca zobowiązany jest do nie przerwanego świadczenia usługi.
5.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu usługi związanych z pracami technicznymi.
5.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne skonfigurowanie usługi przez użytkownika. 5.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi dla użytkownika bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentowej w przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika lub innych działań mogących narazić usługodawcę na szkody.
5.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wydarzeń nie zależnych od niego w tym: nagłej awarii hostingu.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika

6.1 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi w sposób zgodny z regulaminem.
6.2 Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie Rejestracji oraz uaktualnień w panelu użytkownika.
6.3 Użytkownik posiada możliwość korzystania z płatnych opcji usługi.
6.4 Użytkownik w trakcie korzystania z opcji płatnej usługi może zmienić jej opcję na droższą lub tańszą. W chwili zmiany opcji na usługi traci bezpowrotnie czas nie wykorzystany przy opłaceniu opcji innej niż poprzednio.
6.5 Użytkownik w przypadku korzystania z płatnych opcji usługi zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat.
6.6 Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno zarejestrowane konto w serwisie usługi.
6.7 Użytkownik zobowiązany jest do nie udostępniania danych otrzymanych dzięki usłudze osobom trzecim.

7. Reklamacje

7.1 Użytkownik korzystający z płatnych wariantów usługi ma prawa do reklamacji w związku z jej nie należytym wykonaniem.
7.2 Reklamacja powinna zostać przesłana do usługodawcy przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub zamieszczony adres e-mail.
7.3 Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika umożliwiające kontakt oraz identyfikację użytkownika wraz z opisem reklamacji.
7.4 Usługodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację użytkownika w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania wraz ze wskazaniem uznania reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy użytkownikiem, a usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby usługodawcy.
8.2 Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2017